หน้า 1 จาก 1 ทั้งหมด 2 คำตอบ
1

ผู้เขียน mikeyx กระทู้: 5

หัวข้อ ภาษีรถใหม่ ปิ๊กอัพ 4ประตู? (อ่าน 14770 ครั้ง)


ภาษีรถใหม่ ปิ๊กอัพ 4ประตู?

‹‹ เมื่อวันที่ พฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน 2555 ››
ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเสียภาษีรถใหม่ ปิ๊กอัพ 4ประตู เสียภาษี พรบ. ต่อทะเเบียน ปีละเท่าไหร่ครับ และเสียเท่ากันทุกปีหรือเปล่าครับ และขนาด 2.2 เสียเท่าไหร่, 2.5 เสียเท่าไหร่, 2.7 เสียเท่าไหร่, 3.0 เสียเท่าไหร่, 3.2 เสียเท่าไหร่, ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ผู้ตอบกระทู้ : administrator
1.2.150.185
กระทู้: 20

Re : ภาษีรถใหม่ ปิ๊กอัพ 4ประตู?

‹‹ เมื่อวันที่ 2012-11-15 08:14:35 ››
การจดทะเบียนประเภทของรถยนต์ปิคอัพ 4 ประตู และ 2 ประตู
วันนี้เอาสาระเล็กๆน้อยๆมาฝากครับ เกี่ยวกับการดัดแปลง และต่อเติมของรถปิคอัพกันครับในปัจจุบันเจ้าของรถที่จด ทะเบียนรถกระบะบรรทุก ในลักษณะต่าง ๆ ได้ทำการแก้ไขดัดแปลงสภาพรถ เช่น นำรถปิคอัพ 4 ประตู ที่ขอจดทะเบียนเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ลักษณะนั่งสองตอนสองแถว ไปดัดแปลงลักษณะรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ ด้วยการถอดโครงหลังคาและเบาะนั่งตอนท้ายออก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน หรือนำรถกระบะบรรทุกไปติดตั้งโครงหลังคาหรือเสริมโครงเหล็กด้านข้างแล้วนำไป ใช้งาน โดยมิได้ดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องเป็นจำนวนมาก เป็นต้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตรา 14 แห่งพะราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ฐานเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียน ไว้และใช้รถนั้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
สำนักงานขนส่งฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถปิคอัพ 4 ประตู และรถปิคอัพ 2 ประตู ดำเนินการให้ถูกต้องตามประเภทและลักษณะของรถ ดังนี้
1. รถยนต์ปิคอัพ 4 ประตู จดทะเบียนได้เป็น 2 ประเภท คือ
1.1 กรณีที่ไม่มีการต่อเติมใส่หลังคาและเบาะนั่งที่กระบะท้าย จะจดทะเบียนเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ลักษณะนั่งสอบตอนท้ายบรรทุก แผ่นป้ายทะเบียนเป็นพื้นสีขาว ตัวอักษร ตัวเลข และขอบแผ่นป้ายเป็นสีดำ การจัดเก็บภาษีรถให้เก็บตามความจุกระบอกสูบ (CC) ของเครื่องยนต์
1.2 กรณีที่มีการดัดแปลงต่อเติมกระบะท้ายรถ โดยการใส่หลังคาและเบาที่นั่ง จะต้องติดตั้งโครงหลังคาและจัดวางที่นั่งลักษณะสองแถวเพิ่มเติม ทำให้มีจำนวนที่นั่งโดยสารเกิน 7 ที่นั่ง โดย
1) หลังคา ต้องมีความสูงจากพื้นกระบะถึงจุดต่ำสุดภายในหลังคาไม่ต่ำกว่า 120 เซนติเมตร ซึ่งทำด้วยวัสดุโลหะ ไฟเบอร์กลาส หรือวัสดุอื่นใดที่มีความแข็งแรงเทียบเท่าวัสดุดังกล่าว และต้องยึดติดตรึงแน่นหนาถาวรกับตัวรถ
2) ที่นั่งและพนักพิง ต้องยึดติดตรึงแน่นหนาถาวรกับตัวรถและพื้นของรถ สามารถใช้นั่งโดยสารได้อย่างปลอดภัย
3) ที่นั่งต้องมีความสูงจากพื้นกระบะ ถึงจุดสูงสุดของที่นั่งไม่น้อยกว่า 25เซนติเมตร และมีความสูงจากจุดสูงสุดของที่นั่ง ถึงจัดต่ำสุดภายในหลังคาไม่น้อยกว่า 95 เซนติเมตร จดทะเบียนเป็นรถนยต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ลักษณะนั่งตอนสองแถวแผ่นป้ายทะเบียนพื้นสีขาว ตัวอักษร ตัวเลข และขอแผ่นป้านสีน้ำเงิน การเก็บภาษีรถให้เก็บตามน้ำหนักรถ
2. รถปิคอัพ 2 ประตู จดทะเบียนได้ 2 ประเภทคือ
1.) กรณีที่มีการดัดแปลงต่อเติมกระบะท้าย โดยการใส่หลังคาและเบาะที่นั่ง จะต้องติดตั้งโครงหลังคาและจัดวางที่นั่งลักษณะสองแถว เช่นเดียวกับ ข้อ 1.2 ทำให้จำนวนผู้โดยสารมีที่นั่งเกิน 7 คน จดทะเบียนเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ลักษณะนั่งสองแถวแผ่นป้ายทะเบียนพื้นสีขาว ตัวอักษร ตัวเลข และขอแผ่นป้านสีน้ำเงิน การเก็บภาษีรถให้เก็บตามน้ำหนักรถ
2.) กรณีไม่มีการดัดแปลงต่อเติมกระบะท้าย หรือมีการต่อเติมกระบะท้าย เช่น ใส่โครงหลังคา ต่อเติมเสริมกระบะเหล็ก หรือต่อเติมด้านหลังคาโดยมีฝาปิดด้านข้างและด้านซ้าย จดทะเบียนเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล ลักษณะต่าง ๆ เช่น ลักษณะกระบะบรรทุก (ไม่มีหลังคา) กระบะบรรทุก (มีหลังคา) กระบะบรรทุก (เสริมกระบะข้าง) กระบะบรรทุก (มีหลังคาปิดด้านข้าง-ท้าย) เป็นต้น แผ่นป้ายทะเบียนพื้นสีขาว ตัวอักษร ตัวเลข และขอแผ่นป้านสีเขียว การเก็บภาษีรถให้เก็บตามน้ำหนักรถ
ค่าภาษีรถตามนี้เลยครับ คำนวณเอาเองเลยนะครับ ขึ้นอยู่กับ ปริมาตรกระบอกสูบ หรือน้ำหนักรถของประเภทรถที่จะจดทะเบียน
1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน เก็บภาษีตามความจุกระบอกสูบรวมกันของเครื่องยนต์ ในอัตราดังนี้
1.1 600 ลูกบาศก์เซนติเมตรแรก ลูกบาศก์เซนติเมตรละ 0.50 บาท
1.2 ส่วนที่เกิน 600 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1800 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลูกบาศก์เซนติเมตรละ 1.50 บาท
1.3 ส่วนที่เกิน 1800 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลูกบาศก์เซนติเมตรละ 4.00 บาท
รถยนต์ตามข้อ 1. ที่นิติบุคคลเป็นเจ้าของ และมิได้ให้บุคคลธรรมดาเช่าซื้อในการประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับการให้เช่าซื้อของนิติบุคคลนั้น ให้เก็บภาษีในอัตราสองเท่า
2. รถยนต์ส่วนบุคคลเกิน 7 คน เก็บภาษีตามน้ำหนักของรถ ในอัตราดังนี้
2.1 น้ำหนักไม่เกิน 500 กก. กิโลกรัมละ 1 บาท
2.2 น้ำหนักตั้งแต่ 501-1000 กก. กิโลกรัมละ 2 บาท
(น้ำหนักส่วนที่เกิน 1000 กก.) กิโลกรัมละ 4 บาท
2.3 น้ำหนักตั้งแต่ 1001-1250 กก. คันละ 800 บาท
2.4 น้ำหนักตั้งแต่ 1251-1500 กก. คันละ 1000 บาท
2.5 น้ำหนักตั้งแต่ 1501-1750 กก. คันละ 1300 บาท
2.6 น้ำหนักตั้งแต่ 1751-2000 กก. คันละ 1600 บาท
2.7 น้ำหนักตั้งแต่ 2001-2500 กก. คันละ 1900 บาท
2.8 น้ำหนักตั้งแต่ 2501-3000 กก. คันละ 2200 บาท
2.9 น้ำหนักตั้งแต่ 3001-3500 กก. คันละ 2400 บาท
2.10น้ำหนักตั้งแต่3501-4000 กก. คันละ 2600 บาท
2.11น้ำหนักตั้งแต่4001-4500 กก. คันละ 2800 บาท
2.12น้ำหนักตั้งแต่4501-5000 กก. คันละ 3000 บาท
2.13น้ำหนักตั้งแต่5001-6000 กก. คันละ 3200 บาท
2.14น้ำหนักตั้งแต่6001-7000 กก. คันละ 3400 บาท
2.15น้ำหนักตั้งแต่7001 กก.ขึ้นไป คันละ 3600 บาท
ผู้ตอบกระทู้ : administrator
1.2.135.130
กระทู้: 20

Re : ภาษีรถใหม่ ปิ๊กอัพ 4ประตู?

‹‹ เมื่อวันที่ 2013-03-19 16:47:35 ››
ดันชักหน่อย
หน้า 1 จาก 1 ทั้งหมด 2 คำตอบ
1